Vystavující

Špína /PL/

Ostravsko je region s největší koncentrací těžkého průmyslu v České republice. Cena, kterou za to platí je ale nevyčíslitelná. Jen v Ostravě zemře následkem znečištění ovzduší denně 1 člověk. Léčba plicních a kardio-vaskulárních onemocnění spojených se znečištěním ovzduší stojí ročně stovky miliónů korun. Sananace kontaminace půdy a podzemních vod taktéž. Znečištění životního prostředí je také hned po nedostatku pracovních příležitostí hlavním důvodem migrace z regionu. Neméně závažné jsou i sekundární efekty stavu životního prostředí, jako je nižší hodnota nemovistostí, kupní síla obyvatel a snížený turistický ruch. Je zřejmé, že znečištění, hovorově špína je problém, který je třeba intenzivně řešit. A to znamená i na něj upozorňovat – to si klade za cíl sympozium grafických designérů ze zemí V4. Předpokládaný výstup sympozia jsou plakáty vytvořené s pomocí průmyslového znečištění – popílku, výfukových zplodin, kontaminované vody a pod. Samotné téma plakátů zůstává otevřené. Jestli se plakát pojme jako “medium is the message”, nebo bude úzce souviset s prostředky, pomocí kterých plakát vznikne, je už na účastnících sympozia. Projekt je realizován díky finanční podpoře Mezinárodního visegrádského fondu.

Ostrava is the region with the highest concentration of heavy industry in the Czech Republic. However, the price for it is barely calculable. Just in Ostrava every day one person dies as a result of air pollution. Treatment of pulmonary and cardiovascular diseases directly linked to air pollution cost hundreds of millions of crowns every year, and so do remediation of the contaminated soil and groundwater. Environmental pollution and unemployment is also the main reason for migration from the region. Equally important are the secondary effects of the environmental pollution, such as lower property value, the purchasing power of the population and reduced tourism. It is evident that pollution, colloquially “dirt” is the problem that needs to be addressed. One of the goals of the Symposium of Graphic Designers from the V4 countries is to raise awareness about the issue. The expected outcome of the Symposium activities is the production of posters made of industrial pollution – fly ash, exhaust fumes, contaminated water, and others. The central theme of the posters remains open. It is up to participants, whether the concept will follow the logic “the medium is the message”, or whether it will be linked with particular means by which posters are made. The project is implemented thanks to the support from Internation Visegrad Fund.