Vystavující

Dirt /PL/

Ostravsko je region s největší koncentrací těžkého průmyslu v České
republice. Cena, kterou za to platí je ale nevyčíslitelná. Jen v Ostravě
zemře následkem znečištění ovzduší denně 1 člověk. Léčba plicních a
kardio-vaskulárních onemocnění spojených se znečištěním ovzduší stojí
ročně stovky miliónů korun. Sananace kontaminace půdy a podzemních vod
taktéž. Znečištění životního prostředí je také hned po nedostatku
pracovních příležitostí hlavním důvodem migrace z regionu.
Neméně závažné jsou i sekundární efekty stavu životního prostředí, jako
je nižší hodnota nemovistostí, kupní síla obyvatel a snížený turistický
ruch.

Je zřejmé, že znečištění, hovorově špína je problém, který je třeba
intenzivně řešit. A to znamená i na něj upozorňovat – to si klade za cíl
sympozium grafických designérů ze zemí V4.

Předpokládaný výstup sympozia jsou plakáty vytvořené s pomocí
průmyslového znečištění – popílku, výfukových zplodin, kontaminované
vody a pod. Samotné téma plakátů zůstává otevřené. Jestli se plakát
pojme jako “medium is the message”, nebo bude úzce souviset s
prostředky, pomocí kterých plakát vznikne, je už na účastnících
sympozia.

Projekt je realizován díky finanční podpoře Mezinárodního visegrádského
fondu.

Ostrava is the region with the highest concentration of heavy industry
in the Czech Republic. However, the price for it is barely calculable.
Just in Ostrava every day one person dies as a result of air pollution.
Treatment of pulmonary and cardiovascular diseases directly linked to
air pollution cost hundreds of millions of crowns every year, and so do
remediation of the contaminated soil and groundwater. Environmental
pollution and unemployment is also the main reason for migration from
the region.

Equally important are the secondary effects of the environmental
pollution, such as lower property value, the purchasing power of the
population and reduced tourism.

It is evident that pollution, colloquially “dirt” is the problem that
needs to be addressed. One of the goals of the Symposium of Graphic
Designers from the V4 countries is to raise awareness about the issue.

The expected outcome of the Symposium activities is the production of
posters made of industrial pollution – fly ash, exhaust fumes,
contaminated water, and others. The central theme of the posters remains
open. It is up to participants, whether the concept will follow the
logic “the medium is the message”, or whether it will be linked with
particular means by which posters are made.

The project is implemented thanks to the support from Internation
Visegrad Fund.